STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

POLUB MOJEGO BLOGA :)
stat4u

RADOMSKIE MEDIA
www.telewizja.radom.pl
www.radom24.pl
www.radom.gazeta.pl/

www.echodnia.eu
www.mojradom.pl/

www.cozadzien.com.pl/

www.24radom.pl/

www.coolturalnyradom.pl/

www.radomnews.pl/

www.radom.fm/

www.freeradom.pl/

www.radomsport.pl/

www.7dni.radom.pl/

www.panoramaradomska.pl/

www.radiorekord.pl/

okonamiasto
terazradom/
radom.radioplus.pl/RADOMSCY
BLOGERZY:

Andrzej Kosztowniak
Bohdan Karaś
Dariusz Wójcik
Piotr Szprendałowicz
Jakub Kowalski
Radosław Witkowski
Wiesław Wędzonka
Leszek Rejmer
Marek Suski
Wojciech Skurkiewicz
Radomir Jasiński
Zbigniew Kuźmiuk
Eryk Brodnicki
Dominik Nowak
Artur Standowicz
Karol Wrochna
Andrzej Łuczycki
Damian Maciąg

warto zajrzeć
Radomskie inwestycje
Bractwo roweroweilość gości online:

ilość odwiedzin:

Pogoda Radom z serwisu200 polityka
http://blogroku.pl/2012/kategorie/obiektywnyradom,3d5,blog.html

Blog > Komentarze do wpisu

Regulamin Air Show Radom z 2011 roku. CZ1

W celu udowodnienia mijania się z prawdą organizatorów Air Show postanowiłem zamieścić w dalszej części cały regulamin poprzedniej edycji imprezy z 2011 roku. Organizatorzy twierdzą, że zakaz wnoszenia napojów obowiązywał już wcześniej. Ja znalazłem jedynie zakaz wnoszenia, ale napojów alkoholowych i innych środków psychoaktywnych. Chyba właśnie tych zarekwirowanych psychoaktywnych w tym roku organizatorzy nadużyli, że zabrakło rozumu i zabroniono wnosić napojów. A tak na przyszłość - NIE KŁAMCIE! INTERNET PAMIĘTA :)

 REGULAMIN

MIĘDZYNARODOWYCH POKAZÓW LOTNICZYCH
”AIR SHOW – 2011”
27-28 sierpnia 2011 roku, Radom

 

 

§1 Informacje ogólne

 

1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 

a) pokazach – należy przez to rozumieć imprezę masową o charakterze rozrywkowym, odbywającą się w Radomiu w dniach 27-28 sierpnia 2011 roku na terenie lotniska wojskowego przy ul. Lubelskiej 150, funkcjonującą pod nazwą Międzynarodowe Pokazy Lotnicze „AIR SHOW – 2011” Radom;

 

b) organizatorze – należy przez to rozumieć Dowództwo Sił Powietrznych, Miasto Radom, Aeroklub Polski, Port Lotniczy Radom SA oraz Wojskowe Stowarzyszenie Społeczno – Kulturalne SWAT;

 

c) teren Pokazów – należy przez to rozumieć teren lotniska wojskowego w Radomiu przy ul. Lubelskiej 150.

 

2. Organizator Międzynarodowych Pokazów Lotniczych „AIR SHOW – 2011” w Radomiu działając na podstawie ustawy dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.Nr 62, poz. 504 z późn. zm.), określa niniejszym zasady zachowania się osób podczas Pokazów, korzystania z terenu Pokazów i znajdujących się tam urządzeń,

 

3. Osoby przebywające na terenie Pokazów podlegają przepisom polskiego prawa oraz przepisom niniejszego Regulaminu,

 

4. Wejście osoby na teren Pokazów oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu,

 

5. Regulamin Pokazów udostępniony jest dla osób zainteresowanych na stronie internetowej www.airshow.sp.mil.pl i przed wejściami na teren Pokazów

 

6. Na terenie Pokazów obowiązuje całkowity zakaz urządzania manifestacji oraz prowadzenia wszelkich form agitacji, treść której nie został uzgodniony wcześniej z Organizatorem,

 

7. Organizator ustala ceny biletów wstępu, które poda do publicznej wiadomości w formie ogłoszenia wywieszonego w punktach kasowych przy wejściach na teren Pokazów oraz na stronie internetowej www.airshow.sp.mil.pl,

 

8. Bilety ulgowe przysługują:

 

- uczniom szkół podstawowych, licealnych i gimnazjalnych po okazaniu legitymacji szkolnej,
- studentom do 26 roku życia po okazaniu legitymacji studenckiej,
- emerytom i rencistom po okazaniu legitymacji rencisty lub emeryta,

 

9. Wstęp bezpłatny na pokazy mają:

- dzieci do lat 6,
- osoby niepełnosprawne o widocznym stopniu upośledzenia,
- kombatanci wojenni po okazaniu legitymacji kombatanckiej,
- umundurowani żołnierze służby czynnej po okazaniu legitymacji,

 

 

§2 Zakres Imprezy

Na Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW – 2011 składają się:

1) pokaz dynamiczny wojskowych i cywilnych statków powietrznych,
2) wystawa statyczna wojskowych i cywilnych statków powietrznych,
3) wystawa przemysłu lotniczego,
4) wystawy towarzyszące (fotograficzne, historyczne itp.)

 

§3 Wejście na pokazy i kontrola

1. Podstawą do wejścia na teren Pokazów jest:

a) bilet wstępu,
b) zaproszenie, akredytacja lub identyfikator wydany przez Organizatora, ważne wraz z dowodem tożsamości,
c) legitymacja żołnierza, ucznia, studenta i kombatanta, o których w § 1 pkt 8 i 9.

2. Bilet lub inny dokument wymieniony w punkcie 1 niniejszego paragrafu powinien być okazany na każde wezwanie służb porządkowych,

3. Zwrot biletów zakupionych w przedsprzedaży będzie możliwy do dnia 20.08.br. do godz. 24.00 w miejscu ich zakupu,

4. Posiadacze biletów, którzy opuszczą teren pokazu w dniu ich trwania nie są uprawnieni do powtórnego wejścia na teren Pokazów,

5. Na terenie Pokazów mogą przebywać osoby w godzinach 8.00-19.00. Pokaz dynamiczny wojskowych i cywilnych statków powietrznych odbywać się będzie w dniach Pokazów w godzinach 10.00-18.00,

6. Służba porządkowa jest uprawniona do:

a) kontroli wejścia,
b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
c) kontroli bezpieczeństwa zawartości bagaży i wnoszonych rzeczy w przypadku podejrzenia, że osoby te zamierzają wnieść przedmioty niebezpieczne takie jak: broń, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały łatwopalne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe,
d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Pokazach, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień wezwania tych osób do opuszczenia terenu Pokazów,
e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z niniejszym regulaminem, a w przypadku niewykonania tych poleceń - wezwania ich do opuszczenia terenu Pokazów,
f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obronnych oraz kajdanek i ręcznych miotaczy gazu w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służby porządkowej, służby informacyjnej lub inną osobę, oraz niewykonywania poleceń porządkowych na zasadach określonych w art.38 ustawy z dnia 22 .08.1997 o ochronie osób i mienia (Dz.U.z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.),
g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia,

7. Organizator odmawia wstępu na teren Pokazów osobom:

a) wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub orzeczenie zobowiązujące do powstrzymywania się od przebywania w miejscach przeprowadzenia imprez masowych wydane przez sąd w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art.6 pkt.2 ustawy z dnia 26.10.1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r., Nr 33, poz. 178 z późn. zm.),
b) odmawiającym poddania się czynnościom, o których mowa w punkcie 6 niniejszego paragrafu,
c)  nieposiadającym dokumentu tożsamości (nie dotyczy nieletnich) lub legitymacji, o których w § 1 pkt. 8 i 9 niniejszego regulaminu,
d)  znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających substancji,
e) posiadającym niebezpieczne przedmioty, broń, materiały pirotechniczne,
f) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego,
g)  których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,

8. Osoby wyczerpujące swoim zachowaniem zapisy punktu 7 niniejszego paragrafu nie mogą żądać od organizatora zwrotu kosztów poniesionych na ten cel,

9. zabrania się wprowadzania na teren pokazów pojazdów i zwierząt na których wjazd lub wstęp Organizator nie wyraził zgody.

 

§4 Warunki bezpieczeństwa, obowiązki i zachowanie na pokazach

1. Przebywanie osób w innych miejscach niż zostały do tego wyznaczone może powodować ryzyko śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu za które to organizator nie ponosi odpowiedzialności,

2. Karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł podlega każdy kto w czasie trwania pokazów przebywa poza miejscem wyznaczonym dla publiczności,

3. Każdy, kto przebywa na terenie pokazów powinien zachowywać się tak, aby nie szkodził i nie zagrażał innym osobom będącym uczestnikami pokazów,

4. Każdy przebywający na terenie pokazów jest zobowiązany stosować się do poleceń służby porządkowej, służby informacyjnej, Policji oraz Żandarmerii Wojskowej,

5. Kto nie wykonuje polecenia służby porządkowej, informacyjnej, Policji lub Żandarmerii Wojskowej, podlega karze grzywny nie niższej niż 2.000 zł. (art. 54 pkt. 1 Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych),

6. Osobom przebywającym na terenie Pokazów zakazuje się prowadzenia działalności handlowej, politycznej, związkowej oraz przeprowadzania zbiórek pieniężnych bez pisemnej zgody Organizatora.

7. Osobom przebywającym na terenie pokazów zakazuje się przynoszenia i rozpowszechniania na jego terenie jakichkolwiek materiałów marketingowych lub reklamowych, chyba że uzyskają pisemną zgodę Organizatora.

8. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie pokazów.

9. Zabrania się tarasowania ciągów komunikacyjnych stanowiących drogi ewakuacyjne,

10. Właściciele obiektów handlowych, gastronomicznych, rozrywkowych i innych usytuowanych na terenie i podczas trwania pokazów są zobowiązani do:

a) wyposażenia swoich obiektów w sprawny podręczny sprzęt gaśniczy, z oznaczonym terminem ostatniej legalizacji,
b) posiadania dokumentu zaświadczającego o spełnieniu norm bezpieczeństwa pożarowego hal namiotowych,
c) przestrzegania ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm.) oraz wydanych na jej podstawie przepisów szczegółowych i innych zarządzeń Organizatora,
d) zapewnienia warunków bezpieczeństwa w swoich obiektach uczestnikom pokazów korzystającym z ich usług,

11. Z uwagi na duże, chwilowe, natężenie fal akustycznych towarzyszące pokazom, Organizatorzy zalecają uczestnikom pokazów używanie ochronników słuchu.

12. Organizator informuje, że w trakcie pokazów następuje wysoki poziom propagacji fal dźwiękowych, na które szczególnie narażone są niemowlęta.

 

 

dalszą część regulaminu przeczytasz TUTAJ

 

niedziela, 11 sierpnia 2013, obiektywnyradom
Polecane wpisy