STRONA KORZYSTA Z PLIKÓW COOKIE

POLUB MOJEGO BLOGA :)
stat4u

RADOMSKIE MEDIA
www.telewizja.radom.pl
www.radom24.pl
www.radom.gazeta.pl/

www.echodnia.eu
www.mojradom.pl/

www.cozadzien.com.pl/

www.24radom.pl/

www.coolturalnyradom.pl/

www.radomnews.pl/

www.radom.fm/

www.freeradom.pl/

www.radomsport.pl/

www.7dni.radom.pl/

www.panoramaradomska.pl/

www.radiorekord.pl/

okonamiasto
terazradom/
radom.radioplus.pl/RADOMSCY
BLOGERZY:

Andrzej Kosztowniak
Bohdan Karaś
Dariusz Wójcik
Piotr Szprendałowicz
Jakub Kowalski
Radosław Witkowski
Wiesław Wędzonka
Leszek Rejmer
Marek Suski
Wojciech Skurkiewicz
Radomir Jasiński
Zbigniew Kuźmiuk
Eryk Brodnicki
Dominik Nowak
Artur Standowicz
Karol Wrochna
Andrzej Łuczycki
Damian Maciąg

warto zajrzeć
Radomskie inwestycje
Bractwo roweroweilość gości online:

ilość odwiedzin:

Pogoda Radom z serwisu200 polityka
http://blogroku.pl/2012/kategorie/obiektywnyradom,3d5,blog.html

Blog > Komentarze do wpisu

Regulamin Air Show Radom z 2011 roku. CZ2

NIŻEJ DALSZA CZĘŚĆ REGULAMINU

 

§5 Postępowanie w czasie zagrożeń

1. Organizator zastrzegają sobie prawo podjęcia wszelkich dozwolonych środków mających na celu zachowanie porządku publicznego, ochrony osób i mienia.

2. Uczestnik pokazów w razie zauważenia pożaru lub innego zagrożenia dla osób i mienia na terenie pokazów obowiązany jest:

- natychmiast powiadomić służby porządkowe lub informacyjne,
- unikać paniki,
- stosować się do poleceń służb porządkowych i informacyjnych,
- kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami,
- nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.

3. Właściciel, najemca, użytkownik obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego lub innego, w przypadku zauważenia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia dla osób i mienia przystępuje do akcji ratowniczo - gaśniczej poprzez:

a) powiadomienie o zdarzeniu osób znajdujących się w obiekcie, służby porządkowej, najbliższej jednostki Straży Pożarnej bądź Policji, informując o miejscu zdarzenia, rodzaju zagrożenia,
b) wyprowadzenie z zagrożonego rejonu wszystkich osób,
c) wyłączenie dopływu zasilania elektrycznego, usunięcie wszystkich materiałów palnych, a w szczególności butli ze sprężonymi gazami,
d) użycie podręcznego sprzętu gaszącego znajdującego się na wyposażeniu obiektu, a w przypadku innego zagrożenia, zabezpieczenie terenu przed dostępem osób postronnych do czasu przybycia wyspecjalizowanej jednostki Straży Pożarnej.

 

§6 Utrwalania przebiegu Pokazów

1. Organizator, dla dobra uczestników pokazów będzie rejestrował obraz i dźwięk z terenu pokazów, a w szczególności zachowanie się osób w sektorach przeznaczonych dla publiczności,

2. Nabycie prawa do przebywania na terenie pokazów jest równoznaczne z udzieleniem zgody na nieodpłatne fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego zapisu przebiegu pokazów oraz na transmitowanie i rozpowszechnianie wizerunku w środkach masowego przekazu.

 

§7 Odpowiedzialność

1. Pokazy mogą zostać odwołane lub ograniczone przez Organizatorów na skutek wystąpienia przyczyn od niego niezależnych (w tym niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających przeprowadzenie pokazów w powietrzu), ze względu na bezpieczeństwo uczestników i publiczności albo uzasadniony interes Organizatorów.

2. Za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z działaniem obiektu handlowego, gastronomicznego, rozrywkowego czy innego usytuowanego na terenie pokazów, bądź zaistnienia tam zdarzenia pożarowego lub innego miejscowego zagrożenia odpowiedzialność ponoszą właściciele i użytkownicy tych obiektów.

3. Organizator nie odpowiada za szkody poniesione przez uczestników pokazów związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu, jak też za szkody wyrządzone przez osoby trzecie, nie będące członkami służb organizatora, bądź które powstały wskutek zaistnienia sił wyższej,

4. Wszelkie uwagi i wnioski w sprawach związanych z uczestnictwem w pokazach, Organizator przyjmuje, po wcześniejszym zgłoszeniu, codziennie w godzinach 8 – 15 w siedzibie Dowództwa Sił Powietrznych w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 103 lub poprzez działającą w czasie i miejscu trwania pokazów służbę informacyjną lub porządkową organizatora,

5. Wszystkie pojazdy wjeżdżające na teren pokazów z zaopatrzeniem muszą posiadać wyposażenie prawem nakazane. Kierujący pojazdem jest obowiązany opuścić teren Pokazów do godziny 7.30 każdego dnia Pokazów lub gdy jest do tego wezwany przez służbę porządkową. W przypadku nie opuszczenia terenu pokazów przed wyznaczonym czasem lub odmowy wykonania polecenia służby porządkowej pojazd może zostać odholowany na koszt właściciela na parking poza terenem pokazów,

6. Za osoby małoletnie odpowiedzialność ponoszą ich dorośli opiekunowie.

 

Organizatorzy

 

ŹRÓDŁO: http://web.archive.org/web/20110811064703/http://airshow.sp.mil.pl/pl/informacje-ogolne/regulamin-pokazow (TEKST JEST BIAŁY NA BIAŁYM TLE - ABY GO ODCZYTAĆ TRZEBA ZAZNACZYĆ - NAJLEPIEJ ZAZNACZ WSZYSTKO - CTRL A)

 

niedziela, 11 sierpnia 2013, obiektywnyradom
Polecane wpisy